April 25, 2011

Krestyanskaya Zastava metro station in Moscow

  • Russian : Станция метро Крестьянская Застава
  • Opening date : 28.12.1995
  • Architects : Nikolay Shumakov , Nataliya Shurygina
  • Artists : N.Andronov , Yu.Shyshkov
  • Lines : Lyublinsko - Dmitrovskaya Line 
  • Line Number : 10
  • Depth : 47 meters
  • Station Photos :