April 5, 2011

Pushkinskaya metro station in Moscow

  • Russian : Станция метро Пушкинская
  • Opening date : 17.12.1975
  • Architects : Yu.Vdovin, R.Bazhenov, N.Dyomchinsky, Ju.Kolesnikova
  • Artists : V.Bubnov, G.Smolyakov, А.Leontieva, V.Krotkov
  • Lines : Tagansko - Krasnopresnenskaya Line
  • Line Number : 7
  • Depth : meters
  • Station Photos :