April 11, 2011

Savelovskaya metro station in Moscow

  • Russian : Станция метро Савеловская
  • Opening date : 31.12.1988
  • Architects : Nikolay Shumakov , Nataliya Shurygina
  • Artists : N.Andropov, Yu.Shyshkov, Yu.Rodin, V.Rodin
  • Lines : Serpukhovsko – Timiryazevskaya Line 
  • Line Number : 9
  • Depth : meters
  • Station Photos :